FOR NAV

VARODDS HOVEDFORMÅL

Vårt hovedformål er å få folk i jobb, hvilket kommuniseres gjennom Varodds visuelle merke i-jobb. Gjennom målrettet oppfølging av hver enkelt avklarer, kvalifiserer og formidler vi jobbsøkere i regi av NAV til arbeidsgivere i Kristiansandsområdet.

JOBBSØKERE I REGI AV NAV

Våre jobbkonsulenter hjelper jobbsøkere i regi av NAV med å finne egne muligheter og motivasjon til å komme i jobb. Dette gjennom kartleggingssamtaler, motivasjonssamtaler, kursing, veiledning, opptrening, tilpasning og arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv.

Varodds jobbkonsulenter gir oppfølging gjennom hele prosessen på tvers av de ulike arbeids-markedstiltakene, og til slutt oppfølging ute på arbeidsplassen. For å lykkes er samarbeid med
NAV og arbeidsgivere i Kristiansandsområdet avgjørende.

VARODDS ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT går over ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Målet er å få ordinært arbeid eller starte utdanning.

Ny Start (Oppfølging av domfelte)

Ny Start går over 6 måneder og er rettet mot domfelte jobbsøkere. Målet er å få og beholde jobb. Samarbeidet kan starte under soning i fengsel, soning i frihet eller etter løslatelse.

Varig tilrettelagt arbeid

Et individuelt tilpasset tiltak i skjermet virksomhet, hvor målet er at den enkelte utfører arbeidsoppgaver tilpasset egen yteevne.

Varighet er ubegrenset, og hver enkelt får oppfølging av en jobbkonsulent.

FAGBREV I REGI AV VARODD 

Logistikkoperatør

Fagopplæring innenfor logistikk utføres i Varodds avdeling Lager & logistikk, hvor det er 3000 m2 lagerområde med over 3000 palleplasser.

Produksjonstekniker

Fagopplæringen innenfor produksjonsteknikk utføres i Varodds avdeling Emballasje som har en moderne maskinpark med mekaniske og digitale maskiner.